Nie masz jeszcze konta? Załóż je

Opiniomania

Dodaj opinię

Tester wiarygodności opinii!

Znalazłeś gdzieś w zakątkach internetu opinię, która wzbudza Twoje wątpliwości i myślisz że może być nieuczciwa lub zmanipulowana przez producenta?

Wklej w poniższe pole treść opinii, a nasz wewnętrzny specjalnie przygotowany przez specjalistów Tester Wiarygodności Opinii dokona analizy w kilka sekund i przekonasz się czy warto ufać tej opinii!

100 trwa analiza opinii...
Wynik analizy wiarygodności podanej przez Ciebie opinii:
Uzyskana ocena
w wyniku testu:

*Wynik testu w niektórych przypadkach może się mylić i nie może być traktowany jako bezsprzeczna informacja dotycząca wiarygodności danej opinii

Regulamin

Wersja: 1.0

Data wejścia w życie: 2015-03-13

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SPOŁECZNOŚCIOWEGO SERWISU OPINII

WWW.OPINIOMANIA.PL

 

SPIS TREŚCI

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.       DEFINICJE

3.       ZASTRZEŻENIA WSTĘPNE

4.       TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

5.       WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

6.       UCZESTNICTWO W SERWISIE OPINIOMANIA.PL

7.       ZASADY CYTATU

8.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

9.       ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAW

10.   PRZESTRZEGANIE PRAWA I REGULAMINU OPINIOMANIA.PL

11.   UMIESZCZANIE OPINII I METAOPINII W SERWISIE

12.   WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

13.   TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

14.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

 

 

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Właścicielem Portalu www.Opiniomania.pl(zwanego też „Serwisem” lub „Portalem”) jest DayMedia Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 5/148-300 Nysa (NIP: 7532436032, REGON: 36070553000000, KRS: 0000541792) – zwana również w dalszej części Administratorem lub Usługodawcą (a także „Właścicielem”).

 

1.2.    Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa m. in. rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”).

 

1.3.    Portal Opiniomania.pl jest wyspecjalizowanym serwisem (portalem wertykalnym, „wortalem”) społecznościowym będącym komunikacyjną platformą dla publicznego dzielenia się przez jednych Użytkowników z innymi Użytkownikami:

 

a)       opiniami na temat produktów, usług, usługodawców („Opinie”),

b)      opiniami na temat wiarygodności opinii innych osób pojawiającymi się w Internecie - na wszelkie tematy, w tym w szczególności opinii dotyczących towarów, usług bądź usługodawców („Meta Opinie”).

 

W zakresie opinii Użytkowników o opiniach istniejących w Internecie poza niniejszym Portalem, chodzi więc o „Meta Opinie” (opinie o innych opiniach). Użytkownicy Niezarejestrowani mogą się tylko zapoznawać z Postami Użytkowników Zarejestrowanych i treścią Portalu (warunkiem dodawania treści jest bowiem rejestracja Użytkownika).

 

1.4.    Serwis nie zawiera treści własnych Administratora, poza ewentualnie tymi, które mają charakter techniczny i/lub prawny lub które określają ramy organizacyjne i zasady funkcjonowania Serwisu. Treści tworzone są wyłącznie przez społeczność – Użytkowników („Opinie”, „Meta Opinie” i „Cytaty”).

 

1.5.    Czysto społecznościowy charakter Serwisu nadaje mu charakter wyłącznie technicznej platformy komunikacji społecznościowej („Opinie”, „Metaopinie”, „Cytaty”), którą Administrator daje do swobodnej dyspozycji użytkowników i nie ma realnego merytorycznego wpływu na pojawiające się w ramach komunikacji na tej platformie treści (w tym treści cytowane przez Użytkowników z innych miejsc w Sieci – „Cytaty”, „Opinie zInternetu”).

 

1.6.    Z powyższych względów Administrator nie monitoruje treści, ani ich prewencyjnie nie cenzuruje. Natomiast zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE), Administrator w razie otrzymania wiarygodnej informacji o bezprawnych danych przechowywanych na Portalu przez Użytkowników, niezwłocznie po stosownym zgłoszeniu, blokuje takie treści (Wiarygodnego Zgłoszenia należy dokonać przez System Zgłaszania Naruszeń).

 

1.7.    Treści zamieszczane w Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane (Użytkownicy Zarejestrowani).

 

1.8.    Zasoby wszelkich serwisów należących do Administratora, mogą być wzajemnie współdzielone.

 

2.       DEFINICJE

 

2.1.    Serwis Internetowy (Serwis, Portal) - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.opiniomania.pl

 

2.2.    Regulamin – niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem ../regulamin.php stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 3 UŚUDE. Domyślny adres internetowy dla Regulaminu w aktualnej wersji to: http://www.opiniomania.pl/regulamin.php

 

2.3.    Ustawa (UŚUDE) – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 

2.4.    Usługodawca(Właściciel, Administrator) –DayMediaSp. z o.o., ul. Sobieskiego 5/1 48-300 Nysa(NIP: 7532436032, REGON: 36070553000000, KRS: 0000541792) – zwana również w dalszej części Administratorem, Usługodawcą Właścicielem lub Administratorem.

 

2.5.    Użytkownik (Usługobiorca) - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w jakikolwiek korzysta z Portalu, w tym w szczególności osoba, która poprzez akceptację Regulaminu i potwierdzenie Rejestracji z Chwilą Zawarcia Umowy uzyskała dostęp do pełnego zakresu usług na warunkach przewidzianych niniejszym Regulaminem (Użytkownik Zarejestrowany). Użytkownikiemmoże być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego; Użytkownik stanowi Usługobiorcę w rozumieniu UŚUDE. W zakresie przeglądania treści portalu Użytkownikiem Portalu jest każda osoba wchodząca na portal i eksplorująca jego zasoby (na zasadzie „browselicence”, zgodnie z warunkami Regulaminu, w adekwatnym zakresie).

 

2.6.    Usługa (Usługi) – usługi świadczone droga elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców polegające na udostępnianiu Użytkownikom za pomocą Serwisu Internetowego społecznościowej platformy komunikacyjnej (serwisu opinii) pozwalającej na publiczne wyrażanieprzez Użytkowników:

 

c)       opinii na temat produktów, usług, usługodawców („Opinie Użytkowników”),

d)      opinii na temat wiarygodności opinii innych osób pojawiającymi się w Internecie („Opinie z Internetu”) - na wszelkie tematy, w tym w szczególności opinii dotyczących towarów, usług bądź usługodawców („Metaopinie”).

 

W zakresie opinii Użytkowników o opiniach istniejących w Internecie poza niniejszym Portalem (Opinie z Internetu), chodzi więc o „Metaopinie” (opinie o innych opiniach). Niezarejestrowani Użytkownicy mogą tylko zapoznawać się z treściami istniejącymi już na Portalu, dodanymi przez innych Użytkowników (Zarejestrowanych). Administrator nie ingeruje merytorycznie w wypowiedzi Użytkowników;

 

2.7.    Opinie Użytkowników–Opinie własne Użytkowników dodawane na łamach Portalu, dotyczące dostępnych na rynku produktów, usług, usługodawców, etc.

 

2.8.    Opinie z Internetu–opinie różnych osób publikowane w Internecie w innych miejscach niż na niniejszym Portalu.

 

2.9.    Metaopinie – opinie Użytkowników, zamieszczane na niniejszym Portalu, dotyczące Opinii z Internetu, które mogą zawierać Cytaty (patrz dalej), jak również ocenę tych Cytatów (Opinii z Internetu) oraz komentarz własny Użytkownika co do Opinii z Internetu/zamieszczonego przez Użytkownika w ramach Metaopinii (uzasadnionego) Cytatu.

 

2.10.Cytaty – całe Opinie z Internetu (o ile są odpowiedniokrótkie a ich przytoczenie w całości jest uzasadnione prawem cytatu) lub ich fragmenty przytaczane przez Użytkowników Portalu w Metaopiniach na zasadzie prawa cytatu – o ile ich przytoczenie w ramach tworzenia przez Użytkownika danej Metaopinii mieści się w granicach prawnie dozwolonego, uzasadnionego cytatu (wytyczonych przez ustawę z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz stosowne orzecznictwo); wklejenie Cytatu przez Użytkownika w ramach tworzonej Metaopinii może nastąpić wyłącznie pod warunkiem prawnej dopuszczalności cytatu (prawo cytatu) i co najmniej podania źródła w postaci linku zwrotnego do cytowanej i ocenianej Opinii z Internetu. Wytyczne odnośnie Cytatów zostały przedstawione w dalszej części niniejszego Regulaminu.

 

2.11.Tester Opinii z Internetu – automatyczny skrypt, który analizuje wklejony przez Użytkownika Serwisu fragment tekstu Opinii z Internetu (Cytat) pod kątem słów i fraz  używanych przez automaty spamerskie, agencje marketingowe lub pijarowe (PR = public relations) i spamerów, na zasadzie zabawy próbujący „odgadnąć” czy dana opinia wklejona przez Użytkownika jest indywidualną szczerą („prawdziwą”) opinią jakiejś osoby w internecie na temat danego produktu, usługi (usługodawcy – np. sklepu), czy też jest opinią „sztucznie” wykreowaną  na potrzeby PR lub marketingu przez producenta, dystrybutora, sprzedawcę, podmioty marketingowe, piarowe, spamerów, etc. Algorytmy Testera Opinii są automatyczne i wysoce doskonałe, wynik testu należy traktować raczej w kategorii zabawy niż wiarygodnej informacji mogącej być podstawą jakichkolwiek decyzji czy wyrobienia sobie realnego poglądu na temat testowanej Opinii.

 

2.12.Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego. Wypełnienie formularza rejestracyjnego stanowi potwierdzenie zapoznania się z ofertą Usługodawcy w zakresie świadczenia Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

 

2.13.Chwila Zawarcia Umowy – potwierdzenie Rejestracji poprzez skuteczne wywołanie przez Użytkownika linku aktywującego wysłanego z Serwisu na adres podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji (technicznie jest to: kliknięcie na link aktywacyjny i/lub wklejenie linku aktywacyjnego w pasek adresu przeglądarki i wywołanie Serwisu skutkujące wyświetleniem w serwisie informacji o skutecznej aktywacji konta); potwierdzenie Rejestracji stanowi oświadczenie woli Użytkownika o przyjęciu oferty Usługodawcy, z którą Użytkownik zapoznał się w procesie Rejestracji i stanowi moment, od którego Usługobiorca jest związany z Usługodawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.

 

2.14.Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w niniejszym Regulaminie Serwisu,  jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;

 

2.15.Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym.

 

2.16.Awatar - obraz reprezentujący graficznie Profil Użytkownika.

 

2.17.Konto Użytkownika (Konto) - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Profilu, jakie zbiera (jawnie lub niejawnie) i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.

 

2.18.Profil Użytkownika (Profil) – wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie strony internetowe, gdzie m. in. zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Portalu (np. opublikowane Posty, Opinie / Metaopinie / Cytaty, etc.). Profil zawiera też dane własne Użytkownika zawarte w jego Koncie, które Administrator ujawnia do wglądu samemu Użytkownikowi lub innym Użytkownikom. W szczególności chodzi o opis profilu użytkownika, jego Awatar, historię jego aktywności, etc.

 

2.19.Post - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Portalu w ramach jego systemu forów dyskusyjnych (Opinie lub Metaopinie zawierające Cytaty z Opinii z Internetu wraz z oceną i ewentualnym komentarzem), w której Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi opiniami, myślami i poglądami (wyrażać je) na temat produktów, usług lub usługodawców, jak również na temat Opinii z Internetu (co obejmuje też dodane przez Użytkownika Cytaty, źródła, oceny jak również komentarze).

 

2.20.Partner Marketingowy - Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub e-mailach wysyłanych do Użytkowników (Reklamodawca), o ile ci ostatni wyrazili na to odpowiednią zgodę lub zgody.

 

2.21.Materiały Reklamowe - materiały zawierające treści reklamowe / marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych w formie elektronicznej.

 

2.22.Materiały Agregowane - treści dostarczane do Portalu w sposób całkowicie automatyczny (za pomocą tzw. „robotów”) ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nagłówki wiadomości („newsów”) z ogólnodostępnych kanałów RSS.

 

2.23.Tester Opinii z Internetu – automatyczny skrypt, który analizuje wklejony przez Użytkownika Serwisu fragment tekstu Opinii z Internetu (Cytat) pod kątem słów i fraz  używanych przez automaty spamerskie, agencje marketingowe lub pijarowe (PR = public relations) i spamerów, na zasadzie zabawy próbujący „odgadnąć” czy dana opinia wklejona przez Użytkownika jest indywidualną szczerą („prawdziwą”) opinią jakiejś osoby w internecie na temat danego produktu, usługi (usługodawcy – np. sklepu), czy też jest opinią „sztucznie” wykreowaną  na potrzeby PR lub marketingu przez producenta, dystrybutora, sprzedawcę, podmioty marketingowe, piarowe, spamerów, etc. Algorytmy Testera Opinii są automatyczne i wysoce doskonałe, wynik testu należy traktować raczej w kategorii zabawy niż wiarygodnej informacji mogącej być podstawą jakichkolwiek decyzji czy wyrobienia sobie realnego poglądu na temat testowanej Opinii.

 

2.24.Polityka Prywatności - odrębny dokument regulujący szczegółowo zasady prowadzenia polityki prywatności wobec Użytkowników, w aktualnej wersji, znajdujący się pod adresem http://www.opiniomania.pl/prywatnosc.php

 

2.25.Nieautoryzowany Dostęp – sytuacja, w której osoba trzecia lub Użytkownik korzysta z Konta/Profilu, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych i korzysta Usług, nie posiadając do tego uprawnień.

 

2.26.Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, dobrymi zwyczajami, tzw. netykietą lub niniejszym Regulaminem lub innymi zasadami (regułami) obowiązującymi w ramach świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu.

 

2.27.Wiarygodna Wiadomość – informacja, która choćby potencjalnie może stanowić wiarygodną informację o której mowa w art. 14 UŚUDE w jakikolwiek sposób przekazana, ale wiarygodna podmiotowo i przedmiotowo.

 

2.28.Wiarygodne Zgłoszenie – Wiarygodna Wiadomość zgłoszona do Administratora przez Użytkownika przez System Zgłaszania Naruszeń; Wiarygodne Zgłoszenia mają pierwszeństwo w kolejce rozpatrywania

 

2.29.System Zgłaszania Naruszeń–Każdy Post Użytkownika znajdujący się na Portalu, zawierający w szczególności Opinię lub Metaopinię (wraz z ew. Cytatem, oceną i komentarzem) zawiera odpowiedni link pozwalający zgłosić Administratorowi fakt, że dany konkretny Post jako podstawowa jednostka treściowa Portalu (tworzonego przez społeczność) stanowi bezprawne dane lub zawiera bezprawne dane w rozumieniu art. 14 UŚUDE.

 

3.       ZASTRZEŻENIA WSTĘPNE

3.1.    Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

3.2.    Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3.3.    Administrator nie ingeruje merytorycznie w wypowiedzi Użytkowników (Posty – Opinie i Metaopinie, mogące zawierać Cytaty). Usunięcie lub zablokowanie Postów użytkowników może nastąpić w wyniku otrzymania przez Administratora Wiarygodnej Wiadomości (najlepiej w formie Wiarygodnego Zgłoszenia poprzez System Zgłaszania Naruszeń).

3.4.    Opinie wyrażane w jakichkolwiek Postach Użytkowników stanowią wyłącznie opinie dokonujących wpisów Użytkowników i nie należy ich w żadnym wypadku utożsamiać z opiniami czy poglądami Administratora.

3.5.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych, w tym Materiałów Reklamowych, dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

3.6.    Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzeżenie to nie dotyczy informacji przedstawianych Użytkownikowi w procesie Rejestracji, który stanowi ofertę zawarcia przez Użytkownika z Administratorem Umowy na świadczenie Usługi.

3.7.    Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

 

4.       TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

4.1.    Prowadzenie przez Administratora  Serwisu (Usługa) obejmuje udostępnianie Użytkownikom za pomocą Serwisu Internetowego społecznościowej platformy komunikacyjnej (serwisu opinii) pozwalającej na publiczne wyrażanie/zasięganie przez Użytkowników:

 

e)       opinii na temat produktów, usług, usługodawców („Opinie Użytkowników”),

f)       opinii na temat wiarygodności opinii innych osób pojawiającymi się w Internecie („Opinie z Internetu”) - na wszelkie tematy, w tym w szczególności opinii dotyczących towarów, usług bądź usługodawców („Metaopinie”, które mogą zawierać Cytaty wraz z ocenami i komentarzami Użytkowników).

 

W zakresie opinii Użytkowników o opiniach istniejących w Internecie poza niniejszym Portalem (Opinie z Internetu), chodzi więc o „Metaopinie” (opinie o innych opiniach).

 

4.2.    Niezarejestrowani Użytkownicy mogą się tylko zapoznawać z Postami innych Użytkowników – Użytkowników Zarejestrowanych.

4.3.    Administrator nie ingeruje merytorycznie w wypowiedzi Użytkowników

4.4.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, umożliwiające korzystanie z Serwisu przez Użytkownika obejmują: komputer lub inne urządzenie teleinformatyczne połączony z siecią Internet; zainstalowana przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies”.

4.5.    W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

4.6.    Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu Użytkownikom nie spełniającym wymogów technicznych określonych powyżej.

4.7.    Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu oraz zamieszczaniem  w nim przez Użytkowników jakichkolwiek treści (opinii), w szczególnościw postaci Postu (Opinia / Metaopinia), z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu. Sama czynność rejestracji, też stanowi już korzystanie z Serwisu.

 

5.       WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

5.1.    Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

5.2.    Aktywne włączenie się do dyskusji i wyrażanie w ramach Portalu przez Użytkowników Opinii i Metaopiniijest możliwe wyłącznie po złożeniu Konta Użytkownika

5.3.    W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

5.4.    W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny oraz zaakceptować Regulamin w aktualnej wersji, która jest przedstawiana w procesie Rejestracji oraz udostępniona przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny wraz z ankietą i drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

5.5.    Przesłanie wypełnionego formularza Rejestracyjnego z Chwilą Zawarcia Umowy jest równoznaczne z:

a)        zawarciem przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu w aktualnie obowiązującej wersji;

b)       upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta / Profilu Użytkownika.

5.6.    Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skierować swoje żądanie na adres administratora danych osobowych

5.7.    Utworzenie i korzystanie z Konta / Profilu w zakresie świadczonych przez Administratora Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Usługodawca nie wyklucza jednak w przyszłości wprowadzenia dodatkowych usług płatnych. Ich zasady zostaną określone w odrębnym dokumencie regulującym zasady świadczenia tych usług, co będzie się również wiązało ze zmianą niniejszego Regulaminu.

5.8.    Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

5.9.    Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

5.10.Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym (w szczególności w publikowanych przez Użytkownika Postach) oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony Serwisu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności zakazany jest Nieautoryzowany Dostęp i Nadużycia.

5.11.Zakazane jest tworzenie Konta / Profilu dla innej osoby bez jej pozwolenia.

5.12.Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, a zwłaszcza takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

5.13.Użytkownik, który dokonał rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych.

 

6.       UCZESTNICTWO W SERWISIE OPINIOMANIA.PL

6.1.    Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

6.2.    Użytkownik oświadcza, że Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;

6.3.    Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Administratora przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;

6.4.    Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (jak również newsletterów), wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;

6.5.    Użytkownik Akceptuje i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;

6.6.    Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

6.7.    Użytkownik zamieszczając treści oraz udostępniając je (w szczególności poprzez Posty) dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

6.8.    Użytkownik oświadcza, że:

  1. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Usług, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  2.  wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści (Postów, w tym w szczególności Opinii i Metaopinii) przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
  3. Zapoznał się i będzie przestrzegał wytycznych co do prawa cytatu („Zasady Cytatu” – Punkt 7.), oczywiście oceniając granicę tego prawa we własnym zakresie przy okazji decydowania się o wprowadzeniu do Serwisu Metaopinii zawierającej wklejony przez Użytkownika Cytat.

6.9.    Użytkownik nie jest uprawniony do:

a.       zamieszczania w ramach korzystania z Usług, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;

b.       zamieszczania w ramach korzystania z usług, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

6.10.Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z Usług, treści (w formie Postów lub jakiejkolwiek innej formie, np. graficznej - Awatar), które mogłyby w szczególności:

a.       zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b.       naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c.       posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d.       pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;

e.       naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6.11.W przypadku otrzymania stosownego powiadomienia Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania treści (Postów) zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z Usług, w szczególności chodzi o interwencje w odniesieniu do treści (tylko na stosowne Zgłoszenie), co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści (ani też nie moderuje merytorycznie dodawanych przez Użytkowników treści).

6.12.Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.

6.13.W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, na skutek zamieszczenia treści przez Użytkownika, Użytkownik taki zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Użytkownik zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

 

7.       ZASADY CYTATU

7.1.    Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości (np. Opinii z Internetu), w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

7.2.    Realizacja prawa cytatu nie może naruszać praw do eksploatacji utworu przez pierwotnego twórcę.

7.3.    Cytat musi być rozpoznawalny (należy odróżniać słowa autora od słów cytowanych, wyraźnie oznaczony (podanie autorstwa i źródła) oraz ma służyć wyjaśnianiu lub nauczaniu, krytycznej analizie lub prawom gatunku twórczości – pełniąc funkcję pomocniczą (ma służyć uzupełnieniu i wzbogaceniu dzieła – musi być adekwatny do wkładu własnego autora, np. jego wyrażonej opinii co do zacytowanego utworu – Opinii z Internetu.

 

8.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

8.1.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

8.2.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.

8.3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

8.4.    Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

9.       ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAW

9.1.    W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu (a w szczególności opublikowany Post) narusza ich prawa (w tym zwłaszcza prawa autorskie), dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu, Najlepiej Przez System Zgłaszania Naruszeń.

9.2.    Przy każdym Poście (Opinii lub Metaopinii) jest odpowiedni link lub ikona (bądź „przycisk ekranowy” do składania Wiarygodnego Zgłoszenia o bezprawności danych zawartych w konkretnym Poście.

9.3.    Usługodawca niezwłocznie oceni wiarygodność zgłoszenia i podejmie decyzję bądź nie o usunięciu lub blokowaniu Postu (Opinii / Metaopinii).

9.4.    Wiarygodna Wiadomość może być też przekazana poprzez dane kontaktowe Administratora (e-mail, korespondencja pocztowa), jednakże należy pamiętać, że System Zgłaszania Naruszeń zapewnia sprawniejszą obsługę i zgłoszenia dokonywane za jego pośrednictwem (Wiarygodne Zgłoszenie) są szybciej rozpatrywane.

9.5.    Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia – na przykład poprzez zablokowanie konkretnego Postu (Opinii / Metaopinii) – o ile przekazane w tym zakresie od Użytkownika informacje okażą się wiarygodne.

 

10.   PRZESTRZEGANIE PRAWA I REGULAMINU OPINIOMANIA.PL

10.1.Serwis www.Opiniomania.plumożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w temacie ocenianych produktów lub usług. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.

10.2.Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce.

10.3.Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników treści (w tym w formie Postów pod Cytatami) sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści  rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. To samo dotyczy Opinii.

10.4.Osoby zamieszczające Opinie i Metaopinie w Serwisie www.Opiniomania.plrozpowszechniają swoje wypowiedzi i dodają wszelkie treści na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

10.5.Użytkownik oświadcza, że wie, iż – w zakresie dopuszczalnym prawem - ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone w Serwisie przez siebie (w szczególności zaś dotyczy to opublikowanych przez Użytkownika Opinii i Metaopinii lub wklejonych w ramach Metaopinii Cytatów).

10.6.Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin, Administrator Serwisu ma prawo blokować dostęp do komentarzy (Postów) w serwisie  lub nawet całkowicie zablokować Konto / Profil takiego Użytkownika.

 

11.   UMIESZCZANIE OPINII I METAOPINII W SERWISIE

11.1.Użytkownik może zamieścić swoją Opinię lub Metaopinię praktycznie na temat każdego produktu lub usługi o ile jest to zgodne z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

11.2.Użytkownik powinien starać się przestrzegać zasad ortografii oraz interpunkcji w Postach.

11.3.Użytkownik oświadcza, iż umieszczane w Serwisie Opinie lub Metaopinie są jego autorstwa, są jego własnymi oryginalnymi utworami, które nie naruszają przy tym praw osób trzecich.

11.4.Użytkownik Oświadcza, iż znane mu są reguły dotyczące tzw. prawa cytatu oraz, że będzie je respektował.

11.5.Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na utwory dodawane do Serwisu przez Użytkownika w ramach tworzenia przez niego Postów (Opinii i Metaopinii) z prawem do dalszych licencji (sublicencji).

11.6.Użytkownik wyrażając swoją opinie na poszczególne tematy (produkty, usługi, etc.) w formie publikowanych przez siebie w serwisie Postów, wyraża zgodę na umieszczenie wypowiedzi lub jej fragmentów w innych publikacjach strony www.opiniomania.pl a także w innych serwisach społecznościowych (jak Facebook, Twitter, Wykop, etc.) – w celu autopromocji Serwisu i jego Usług. Zgoda ta stanowi nieodpłatną niewyłączną licencję udzieloną na rzecz Usługodawcy obejmującą prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).

 

12.   WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

12.1.Usługodawca informuje i zastrzega, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne elementy, a przyjęty w Serwisie układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych (w zakresie udostępnianej platformy komunikacyjnej i techniczno-funkcjonalno-wizerunkowych aspektów działania Serwisu; merytoryczną zawartość wprowadzają bowiem wyłącznie sami Użytkownicy).

12.2.Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych przez innych Użytkowników treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku prywatnego. Inne formy korzystania z treści Portalu, poza wspomnianym dozwolonym użytkiem osobistym, a w szczególności kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika, który ma prawo do danej treści (np. Postu) jest zabronione.

 

13.   TRYB I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

13.1.Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

13.2.Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora (lub poprzez stosowny formularz kontaktowy) lub listownie na adres pocztowy Administratora.

13.3.Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

13.4.Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

13.5.Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w powyższym punkcie 13.3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

13.6.Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

14.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

14.1.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego (wersje archiwalne dostępne są pod adresem…).

14.2.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego (domyślny adres aktualnej wersji: …).

14.3.Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

14.4.Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu (co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług i zamknięciem Konta / Profilu).

14.5.W razie braku wyraźnego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu uprzednim, po upłynięciu wspomnianego terminu 14 dni, brak akceptacji nowej wersji Regulaminu przez Użytkownika przy najbliższej próbie logowania, skutkuje zawieszeniem Konta/Profilu, co polega m. inn. na braku możliwości publikowania przez Użytkownika nowych Postów lub edycji starych.

14.6.Zalogowanie się do zwieszonego Konta / Profilu i akceptacja wyświetlonego Regulaminu w wersji po zmianach skutkuje wznowieniem Usług na warunkach podanych w nowej wersji Regulaminu.

14.7.Rozwiązanie umowy w trybie punktu 14.4. nie powoduje rozwiązania licencji, jaką Użytkownik udzielił Administratorowi na opublikowane przez niego Posty (Opinie lub Metaopinie) – chyba, że Użytkownik wyraźnie wycofa również licencję. Analogicznie nie niweczy tej licencji zawieszenie Konta/Profilu.

14.8.Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

14.9.Regulamin wchodzi w życie z dniem 2015-03-13

 

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Drogi użytkowniku!

Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepszą jakość oferowanych przez nas materiałów i usług na stronie , potrzebujemy Twojej zgody na lepsze dopasowanie wyświetlanej treści i materiałów marketingowych do Twoich potrzeb. Dzięki temu dostarczamy Ci materiały marketingowe, które chcesz oglądać a my możemy fnansować dalszy rozwój strony. Dbamy o Twoją prywatność. Przechowujemy tylko te dane o których informujemy w polityce prywatności. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili na podstronie polityka prywatności.

Właściciel Portalu   / Administrator Danych Osobowych Opiniomania.pl:

DayMedia sp. z o. o. z siedzibą w Nysie, ul. Sobieskiego 5/1, 48-300 Nysa,
NIP: 7532436032; REGON: 360705530; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu,
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000541792
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

(KLAUZULA INFORMACYJNA RODO)

 

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).

Wspomniany akt prawa europejskiego, który będzie obowiązywać bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 r., reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić dotyczące Ciebie informacje.

Należy jednak pamiętać, że celem RODO wcale nie jest zablokowanie przepływu danych osobowych. Jest wręcz przeciwnie: te dane są potrzebne, np. byśmy mogli podpisać z Tobą umowę, czy przesłać Ci naszą ofertę. Natomiast dzięki RODO masz mieć jednak większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.

W kontekście wejście w życie RODO, po naszej stronie powstały pewne obowiązki informacyjne, które niniejszym spełniamy przedstawiając Państwu wymagane przez RODO informacje.

[Rola DayMedia sp. z o. o. w kontekście Portalu Opiniomania.pl i RODO]

W rozumieniu RODO DayMedia sp. z o. o. przetwarza Państwa dane osobowe, jako Użytkowników Portalu Opiniomania.pl, występując w  roli Administratora Danych Osobowych („Administrator”, „ADO”) przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu Opiniomania.pl

Jeżeli w niniejszym dokumencie stosowane są jakiekolwiek terminy pisane dużą literą, a nie zostały one zdefiniowane w niniejszym dokumencie, to mają one takie znaczenie, jak w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Społecznościowego Serwisu Opinii www.Opiniomania.pl lub w Polityce Prywatności tegoż serwisu.

Niniejsza Klauzula Informacyjna RODO stanowi dokument komplementarny w stosunku do obowiązującej w Portalu Opiniomania.pl Polityki Prywatności i razem stanowią wypełnienie obowiązków informacyjnych wymaganych przez RODO.

[Cel: realizacja umowy]

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy / świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym również, w szczególności, w celu udzielania wsparcia technicznego – pomocy technicznej, zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną (w tym ewentualnych transakcji) i dostosowania Portalu do indywidualnych preferencji i oczekiwań użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 

 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Przetwarzane są w szczególności następujące dane (sprawdzić/wymienić/uzupełnić):

 

 • IP użytkownika
 • Adres E-mail
 • Płeć
 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Zdjęcie użytkownika („avatar”)
 • Nr konta bankowego
 • Kraj pochodzenia
 • Miasto
 • Strefa czasowa
 • Rodzaj przeglądarki internetowej
 • Rodzaj i wersja systemu operacyjnego
 • Rodzaj i model telefonu
 • Rodzaj i wersja mobilnego systemu operacyjnego
 • Przy rejestracji przez Facebooka dodatkowo pobierany jest „Facebook ID”, który pozwala zlokalizować konto, z którego nastąpiła rejestracja

 

[Cel: uzasadnione interesy]

Administrator przetwarza także Państwa dane w celu promocji / marketingu własnych produktów lub Zaufanych Partnerów, a także by lepiej dostosować usługi do Państwa indywidualnych preferencji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 

 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Przetwarzane są w szczególności następujące dane (sprawdzić/wymienić/uzupełnić):

 • IP użytkownika
 • Adres E-mail
 • Płeć
 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres zamieszkania
 • Zdjęcie użytkownika („avatar”)
 • Nr konta bankowego
 • Kraj pochodzenia
 • Miasto
 • Strefa czasowa
 • Rodzaj przeglądarki internetowej
 • Rodzaj i wersja systemu operacyjnego
 • Rodzaj i model telefonu
 • Rodzaj i wersja mobilnego systemu operacyjnego
 • Przy rejestracji przez Facebooka dodatkowo pobierany jest „Facebook ID”, który pozwala zlokalizować konto, z którego nastąpiła rejestracja

 

[Profilowanie]

Powyższe dane wraz z innymi danymi „technicznymi” pozyskanymi podczas korzystania z Portalu (które obejmują również dane pozyskane dzięki wykorzystania plików Cookies), mogą być wykorzystane do profilowania indywidualnych preferencji użytkowników, zgodnie z ideą funkcjonalności tego rodzaju Portali (chodzi np. o preferencje co do proponowanych produktów cyfrowych). Mogą służyć również do tworzenia zbiorczych statystyk. Dane te mogą zostać również wykorzystane w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w celu wyświetlania użytkownikowi reklam adekwatnych do jego zainteresowań.

Pliki Cookies (poniżej przykład – dostosować);

 • gh_aff - Własny identyfikator kliknięcia afiliacji;
 • laravel_session - Identyfikuje i zapisuje sesję użytkownika na portalu.
 • gh_ref - Zapisywane tylko wtedy kiedy użytkownik wszedł na link polecający innego użytkownika, zapisywany identyfikator użytkownika, który polecił stronę.
 • gh_camp - Oznacza nasz identyfikator danej kampanii prowadzonej na Google Analytics.
 • gh_recommend - Zapisuje źródło przyjścia na stronę danego użytkownika.
 • gh_campclick - Własny identyfikator kliknięcia, jeśli pochodzi ono z kampanii zapisanej w Google Analytics.
 • gh_clid - Identyfikator kliknięcia Google Analytics.
 • __cfduid - Służy do identyfikacji poszczególnych klientów za udostępnionym adresem IP i stosowania ustawień zabezpieczeń dla poszczególnych klientów z Cloudflare
 • XSRF_TOKEN - Indywidualny identyfikator każdej sesji na portalu.
 • _ga - Używane do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie przez Google Analytics.
 • _gid - Używane do rozróżniania użytkowników przez Google Analytics
 • _gat - Jest wykorzystywany przez Google Analytics do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów.
 • Timezone - Zapisuje informacje o strefie czasowej danego użytkownika.
 • _OneSignal_session - Zapisywane, gdy użytkownik pozwoli witrynie wysyłać powiadomienia przeglądarkowe.

 

Google Analytics

 • Administrator może używać w Portalu w celach profilowania technologii pod nazwą Google Analytics lub innych podobnie działających systemów od dostawców zewnętrznych. W szczególności Google Analytics wykorzystuje głównie własne pliki Cookies do raportowania interakcji użytkowników w witrynach klientów Google Analytics (chodzi w szczególności o nasz Portal). Do obsługi Funkcji reklamowych Google Analytics (takich jak remarketing) w usługach sieci reklamowej Google, np. w AdWords, używane są pliki Cookies firmy Google dotyczące reklam. Więcej na temat tej technologii, o dodatkowych Cookies, jakich ona używa oraz o sposobach wyłączenia tej technologii możesz dowiedzieć się na stronach poświęconych bezpieczeństwu danych publikowanych przez zewnętrznego producenta tej technologii pod adresem:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

 

[Czas przetwarzania]

Państwa dane osobowe zazwyczaj będą przetwarzane przez czas wykonania umowy  (np. o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Portal) – w celu wykonania umowy (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Po wykonaniu / zakończeniu umowy (np. skasowanie konta na Portalu), dane będą przetwarzane dalej – jednakże w celach archiwizacyjnych, w tym na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 

[Przekazywanie innym podmiotom]

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w celu wykonania umowy / wykonania usługi (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jak również w celach określonych w art. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w celach marketingowych (przy zaistnieniu odpowiedniej podstawy prawnej, np. zgody lub w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).

Administrator oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Administrator oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG. W przypadku, gdyby sytuacja się zmieniła, w przypadku zajścia konieczności korzystania z podwykonawców albo partnerów spoza EOG, Administrator oświadcza, iż przy pomocy odpowiednich umów zapewni by takie podmioty trzecie spełniały adekwatnie wymogi RODO.

 

[Kategorie odbiorców danych]

Administrator może udostępniać dane osobowe jedynie podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa i/lub stosownych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W szczególności Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, usług hostingowych, agentom rozliczeniowym (np. płatności elektroniczne), firmom realizującym mailingi reklamowe, agencjom marketingowym  (przy zaistnieniu odpowiedniej podstawy prawnej, np. zgody lub np. w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), itp.

Wymienione wyżej podmioty, przetwarzają dane na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartych z Administratorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Administratora jako administratora danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowy odbywa się bądź to na podstawie odpowiedniej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), bądź to w związku z zaistnieniem innych podstaw prawnych niż zgoda – np. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

[Podstawy prawne, w tym inne niż zgoda]

Często nadużywana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jest tylko jedną z wielu możliwych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Jest wiele innych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, innych niż zgoda osób, których dane będą przetwarzane. W szczególności można przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy lub np. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych reguluje art. 6 RODO.

 

[Państwa prawa]

Możesz uzyskać informacje, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Jeśli tak - możesz uzyskać do nich dostęp, np. poprosić o kopię. Możesz również uzyskać szczegółowe informacje m.in. o tym, jakie twoje dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane. Jeśli sam nie przekazałeś danych tej firmie/instytucji - możesz także poprosić o informacje, skąd znalazły się w tej konkretnej firmie.

 

Możesz również poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania swoich danych. Oczywiście nie w każdym przypadku. Gdy mamy z Tobą zawartą umowę to możemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa i Twoja prośba nie będzie skuteczna. Jeśli jednak są one przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie ma podstaw do ich przetwarzania - Twoje dane powinny być usunięte

 

Jeśli uważasz, że Twoje prawa są łamane - możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Ponadto, jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania;
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu oraz prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych (o ile został powołany), korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej Portalu: https://opiniomania.pl/informacje/6/kontakt  

 

[Informacja o wymogu podania danych]

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może się odbywać również na mocy innej podstawy prawnej niż zgoda – np. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.